Persondatapolitik/ Privacy policy

eMobile

Indledning

I det følgende kan du læse, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter de personoplysninger, du afgiver, når du færdes på Moments hjemmeside samt udfylder en formular, fx tilmelder dig vores nyhedsbrev, downloader en rapport eller udfylder en kontaktformular.

Formål

Når du udfylder en af vores formularer på Moments hjemmeside, accepterer du samtidig Moments persondatapolitik.

Ved at acceptere Moments persondatapolitik, giver du samtykke til, at Moment må kontakte dig på e-mail og/eller telefon med det formål at fortælle dig mere om vores vikar- og rekrutteringsydelser.

Særligt i forhold til vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev ved at trykke ”ja tak, tilmeld mig”, giver du samtykke til, at Moment må sende dig elektronisk post i form af e-mails. Nyhedsbrevene vil bl.a. indeholde artikler og indblik i cases, invitationer til seminarer og arrangementer i relation til vores vikar- og rekrutteringsydelser.

Vi anvender Mailchimp til at udsende vores nyhedsbreve. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, accepterer du samtidig, at dit navn, e-mailadresse og dine aktiviteter i vores nyhedsbreve videregives og behandles af Mailchimp.

Moment må indsamle og bruge data om dig og dine aktiviteter og samkøre sådanne data med andre oplysninger, som Moment allerede har eller får fra anden side, eksempelvis cookies på moment.dk, blandt andet til at lave en profil, der kan målrette henvendelser til dig. Moment må benytte data om dig og dine aktiviteter til at sende dig e-mails, der er tilpasset din profil.

Kontaktinformation

Moment A/S er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i vores system. Har du spørgsmål til behandlingen af dine data, kan du til enhver tid kontakte os via nedenstående kontaktinfo:

Moment A/S
Vester Farimagsgade 15
1606 København V
Tlf: 70 20 18 35
E-mail: persondata@moment.dk
CVR-nr.: 25 32 89 49

Indsamling og behandling

Når du besøger moment.dk, indsamler og behandler vi automatisk en række oplysninger om dig, herunder: 

 • Hvilke sider du besøger og hvornår
 • Din IP-adresse
 • Din geografiske placering
 • Hvilken browser du anvender

Ovenstående oplysninger indhentes ved hjælp af cookies og indeholder ingen personoplysninger. Du kan læse vores cookiepolitik nedenfor.

Når du udfylder formular på websitet angiver du som minimum din e-mail. I nogle tilfælde beder vi dig også udfylde oplysninger som navn, stilling, virksomhed og telefonnummer.

Opbevaring

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe du er interesseret i at modtage nyheder og invitationer fra os.

Du kan til enhver tid blive slettet som modtager ved at klikke på linket ”Afmeld” i de mails, du modtager fra os, eller ved at tage kontakt til os fx via ovenstående kontaktinfo. Moment har herefter pligt til at slette dine personoplysninger inden for 30 dage.

Beskyttelse

Ifølge persondataloven skal dine personoplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger.

Dine rettigheder

Ifølge persondataloven har du til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi opbevarer om dig.

Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Introduction

Here you can read about how we collect, process and protect the personal data that you provide when you visit Moment’s website and fill in a form, e.g. to register for our newsletter, download a report or fill in a contact form.

Purpose

When you fill in one of our forms on the Moment website, you also accept Moment’s privacy policy.

By accepting Moment’s privacy policy, you consent to Moment contacting you by e-mail and/or telephone to tell you more about our temporary staffing and recruitment services.

Our newsletters

When you subscribe to our newsletters by clicking “Yes please, register me”, you consent to Moment sending you electronic post in the form of e-mails. The newsletters will contain articles and case-studies and invitations to seminars and events related to our temporary staffing and recruitment services.

We use Mailchimp to send out our newsletters. When you register for our newsletters, you also accept that your name, e-mail address and activities in our newsletters will be passed on and processed by Mailchimp.

Moment may collect and use data about you and your activities and combine this data with other information that Moment already has or obtains from elsewhere, e.g. from cookies on moment.dk, possibly to create a profile so we can send you targeted communications. Moment may use data about you and your activities to send you e-mails appropriate to your profile.

Contact information

Moment A/S is the controller for any processing of your personal data in our systems. If you have any questions regarding the processing of your data, you can contact us at any time using the contact details below:

Moment A/S
Vester Farimagsgade 15
DK-1606 Copenhagen V
Tel.: +45 70 20 18 35
E-mail: persondata@moment.dk
CVR-no: 25 32 89 49

Collection and processing

When you visit moment.dk, we automatically collect and process various details about you, including: 

 • Which pages you have visited and when
 • Your IP address
 • Your geographical location
 • Which browser you use

These details are gathered with the aid of cookies and do not include any personal information. You can read our cookie policy below.

When you fill in a form on the website, you must at least enter your e-mail. In some cases, we also ask you to fill in e.g. your name, position, company and phone-number.

Retention

We will retain your personal data for as long as you are interested in receiving news and invitations from us.

You can be removed as a recipient at any time by clicking on the “Unsubscribe” link in the e-mails you receive from us, or by contacting us using e.g. the contact details above. Moment is then required to delete your personal data within 30 days.

Protection

Under the Danish Personal Data Act, your personal data has to be kept secure and confidential. We store your personal data on computers with restricted access which are housed in controlled facilities, and our security arrangements are regularly checked to determine whether our user information is being handled properly while always safeguarding your rights as a user.

Personal data will never be disclosed to third parties unless you give your express consent to this, and we never collect personal data that you have not provided to us yourself.

Your rights

Under the Danish Personal Data Act, you have the right to be informed at any time of the data we are holding about you.

If the information or data about you that we process is found to be incorrect or misleading, you have to right to ask for this to be rectified, deleted or blocked. You can object at any time to data about you being processed. You can also withdraw your consent at any time.

You can complain to the Danish Data Protection Agency if you are unhappy with the way in which we process your personal data. You can find the contact details for the Danish Data Protection Agency at www.datatilsynet.dk.

Cookiepolitik/ Cookie policy

eMobile

Denne hjemmeside bruger cookies. Du samtykker til vores cookies ved at vælge "Acceptér alle" i den cookie pop-up, der dukker op, når du besøger hjemmesiden første gang.

Cookies er små tekstfiler, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg og gøre din oplevelse mere effektiv.

Moment bruger cookies til nedenstående formål. Du kan til- og fravælge de forskellige cookie-typer, på nær nødvendige cookies, i vores cookie pop-up:

Nødvendige

Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner, såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden, fx din Moment-profil. Hjemmesiden kan ikke fungere optimalt uden disse cookies.

Funktionelle

Vi indsamler oplysninger om dine foretrukne indstillinger og valg på hjemmesiden. Det gør vi for at kunne vise dig den version af hjemmesiden, der passer til dine præferencer.

Statistiske

Vi indsamler oplysninger om, hvordan du interagerer med hjemmesiden; herunder hvor ofte du besøger den, hvor længe du besøger siden, samt hvilke sider du kigger på. Det før vi for at kunne optimere design og brugervenlighed og styrke effektiviteten af hjemmesiden.

Markedsføring

Vi indsamler oplysninger om dine interesser, bl.a. hvilke sider du besøger på denne og andre hjemmesider, hvilke annoncer du klikker på, samt hvilke af vores ydelser du viser interesse for, herunder jobtyper. Det gør vi for at kunne målrettet indhold og annoncer, så det matcher dine præferencer.

Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Første- og tredjeparts cookies

Moment.dk anvender både første- og tredjeparts cookies. Tredjeparts cookies bruges til at analysere trafikken på hjemmesiden samt til vise relevante annoncer til vores brugere på søgemaskiner og tredjeparts hjemmesider.

Vi anvender tredjeparts cookies fra:

 • Google
 • Mindshare
 • Facebook
 • Snapchat
 • LinkedIn
 • Mailchimp

Sådan ændrer du eller tilbagekalder dit samtykke

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (det kan variere). De fornyes efter hvert besøg, hvis du giver dit samtykke hertil.  

Du kan til enhver tilbagekalde dit samtykke eller ændre dine cookie-indstillinger ved at trykke på ikonet i nederste venstre hjørne. 

Hvis du sletter dine cookies, kan det forringe din brugeroplevelse af hjemmesiden.

 

This website uses cookies. You consent to our cookies by choosing “Accept all” in the cookie pop-up which appears when you visit the website for the first time.

Cookies are small text files which are stored in your browser in order to recognise your computer the next time you visit and to make your user experience more efficient.

Moment uses cookies for the purposes listed below. You can accept or reject the different types of cookie, apart from necessary cookies, in our cookie pop-up:

Necessary

Necessary cookies help to make a website usable by enabling basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website, such as your Moment profile. The website cannot work properly without these cookies.

Functional

We collect details of your preferred settings and choices on the website. We do this in order to present you with the version of the website that matches your preferences.

Statistical

We collect information on how you interact with the website, including how often you visit and for how long, and what pages you look at. This is so we can optimise the design and ease of use and make the website more efficient.

Marketing

We collect information about your interests, e.g. which pages you visit on this and other websites, which ads you click on and which of our services you show an interest in, including job types. We do this in order to send you targeted content and ads that match your preferences.

No personal data is stored in our cookies, and they cannot carry viruses.

First- and third-party cookies

Moment.dk uses both first- and third-party cookies. Third-party cookies are used to analyse traffic on the website and to display relevant ads to our users in search engines and on third-party websites.

We use third-party cookies from:

 • Google
 • Mindshare
 • Facebook
 • Snapchat
 • LinkedIn
 • Mailchimp

How to change or withdraw your consent

Cookies delete themselves after a certain number of months (this may vary). They are renewed after each visit if you consent to this.  

You can withdraw your consent or change your cookie settings at any time by clicking on the icon in the bottom left-hand corner. 

If you delete your cookies, it may affect your user experience on the website.