Persondatavilkår for profil på moment.dk

 

Opbevaring, behandling og deling af persondata

Ved at oprette en profil på moment.dk giver jeg mit samtykke til, at alle persondata (kontaktdata, data vedr. alder, uddannelse og køn samt evt. CV) indtastet i min profil på Moments hjemmeside benyttes i rekrutteringsmæssig sammenhæng samt i modtagelse af job- og karrierenyhedsbreve, såfremt jeg i min profil har valgt at modtage disse. Moment er dataansvarlig og derfor underlagt Datatilsynets regler for opbevaring og behandling af data.

Jeg accepterer desuden, at Moment forbeholder sig ret til at gemme referater el.lign. af telefoniske samtaler, CV, personlighedstests, straffeattest, referencer samt andre former for kommunikation, som jeg har med Moment. Så længe jeg er i Moments database, samtykker jeg desuden til, at Moment efter indhentet samtykke kan videregive de tidligere nævnte data til en brugervirksomhed med det formål at vurdere min egnethed til en konkret stilling.

 

Håndtering af persondata ved ansættelse gennem Moment

Såfremt jeg ansættes i et vikariat hos Moment, giver jeg mit samtykke til at Moment må videregive mine kontaktdata og evt. portrætfoto til brugervirksomheden, hvor det giver mening, samt til diverse instanser/offentlige myndigheder i forbindelse med lønbehandling.

Såfremt jeg ansættes af Moment, giver jeg endvidere mit samtykke til at Moment opbevarer data, der er nødvendige for min ansættelse – det være sig stamdata, CPR-nummer, pårørendes kontaktinfo, straffeattest, personlighedstest, arbejds- og opholdstilladelse, helbredsoplysninger etc. – så længe jeg er ansat. Moment opbevarer disse data i op til 5 kalenderår efter min ansættelses ophør.

Hvis Moment ønsker at gøre brug af foto/video af mig til markedsføring af Moment eller på Moments sociale medier, vil jeg blive forelagt et særskilt og specifikt samtykke dertil.

 

Kommunikation fra Moment

Jeg accepterer, at så længe jeg har en profil hos Moment og dermed findes i databasen, kan Moment til enhver tid kontakte mig eksempelvis via e-mail, telefon, sms eller pr. alm. post. Jeg kan til enhver tid slette min profil, hvis jeg ikke ønsker at blive kontaktet, ligesom jeg i min profil selv kan justere, hvilke typer nyhedsbreve jeg ønsker at modtage via e-mail.

 

Periode for opbevaring af persondata

Såfremt jeg ikke på noget tidspunkt ansættes gennem Moment, gemmer Moment oplysningerne i en periode på op til 2 år efter seneste log in på www.moment.dk, medmindre jeg inden da sletter min profil. Jeg bliver kontaktet pr. mail, når de 2 år er gået, så jeg kan tage stilling til, om jeg vil bevare min profil. Profilen bliver automatisk slettet, hvis jeg ikke reagerer på denne mail.

 

Din ret til at se, redigere og slette dine persondata

Jeg kan til enhver tid slette min profil hos Moment, slette enkeltstående data eller tilbagekalde dette samtykke ved at skrive til persondata@moment.dk.

Jeg kan til enhver tid logge på min profil på Moments hjemmeside og se hvilke data, jeg har indtastet, ligesom jeg jf. Persondataforordningen har ret til at få indsigt i hvilke oplysninger i tilknytning til min profil, der er under behandling af Moment og til hvilket formål. Ved ønske om indsigt sendes en mail til persondata@moment.dk. Moment besvarer henvendelsen indenfor 10 kalenderdage. Jeg kan til enhver tid gøre indsigelse eller klage, hvis jeg mener Moment har urigtige oplysninger registreret om mig. Urigtige oplysninger har jeg ret til at få korrigeret.

Jeg er opmærksom på, at jeg selv er ansvarlig for at holde min profil opdateret.

 

 

Personal data provisions for your profile on moment.dk

 

Storing, processing and sharing personal data

By setting up a profile on moment.dk, I consent to all personal data (contact details, details of age, education and gender, and CV where applicable) entered in my profile on Moment’s website being used for recruitment purposes and to send me job and career newsletters if I have opted in my profile to receive these. Moment is the data controller and therefore subject to the Danish Data Protection Agency’s rules for storing and processing data.

I also accept that Moment reserves the right to store notes etc. of phone calls, CVs, personality tests, police records, references and other types of communication I have had with Moment. For as long as I am in Moment’s database, I also accept that, having obtained my consent, Moment may pass on the data mentioned above to a user company in order to assess my suitability for a particular position.

 

Handling of personal data on employment through Moment

If I am employed in a temporary position with Moment, I consent to Moment passing on my contact details and photo to the user company where appropriate, and to various bodies/public authorities in connection with payroll processing.

If I am employed by Moment, I also consent to Moment storing any data that is necessary for my employment – which may be my general details, CPR number, contact details for my next of kin, police record, personality test, work and residence permits, health information etc. – for as long as I am employed. Moment will store this data for up to five years after the end of my employment.

If Moment wishes to make use of photos/videos of me for marketing purposes or on Moment’s social media applications, I will be asked for separate and specific consent to this.

 

Communication from Moment

I accept that, for as long as I have a profile with Moment and am therefore held in the database, Moment may contact me at any time by e.g. e-mail, telephone, text or post. I can delete my profile at any time if I do not want to be contacted, and I can decide for myself in my profile what types of newsletters I want to receive via e-mail.

 

Retention period for personal data

If I am not employed via Moment at any time, Moment will retain the information for up to two years after my last login to www.moment.dk, unless I delete my profile before that. I will be contacted by e-mail when the two years have elapsed, so I can decide whether to keep my profile. The profile will be automatically deleted if I do not respond to this e-mail.

 

Your right to view, edit and delete your personal data

I can delete my profile with Moment, delete individual pieces of information or withdraw this consent at any time by writing to persondata@moment.dk.

I can log in to my profile on Moment’s website at any time to see what data I have entered, and I am entitled under the General Data Protection Regulation to see what information held against my profile is being processed by Moment and for what purpose. To request access, send an e-mail to persondata@moment.dk. Moment will respond to your enquiry within ten calendar days. I can object or complain at any time if I believe that Moment has incorrect information recorded about me. I am entitled to have incorrect information rectified.

I am aware that I myself am responsible for keeping my profile up to date.